Posted by: admin | Reacties uitgeschakeld voor Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Amro style streeft altijd naar perfectie. De inhoud van deze website is met uiterste zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. De informatie wordt wekelijks soms maandelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Jij als bezoeker van onze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Amro style organisatie. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jouw wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website op Internet te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

 

Wie is Amro style?

Amro style is een kapsalon en barber zaak aan de Peppelweg 76A te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67520413

is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Amro style jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Amro style persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Amro style voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Amro style worden bewaard.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Amro style heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Amro style over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzage verzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Amro style. Je kunt verzoeken dat Amro style je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Amro style de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Amro style of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Amro style te verkrijgen. Amro style zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken 

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Amro style je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Amro style

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@amrostyle.nl. Amro style zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Amro style een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Amro style je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens 

Het kan zijn dat Amro style verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Annulering van online afspraak en wat bij niet komen opdagen?

Online gemaakte afspraken kunnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos telefonisch of per email worden geannuleerd. Bij niet verschijnen op een afspraak wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Hiervoor ontvang je een factuur en dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Amro style ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die bij het bezoek van de website van Amro style worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Amro style worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst) informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@amrostyle.nl.

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Amro style jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@amrostyle.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezicht- houder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Behandelingsvoorwaarden

– Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de Kapper bij Amro style en de klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

– Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

– Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders of publicaties van Amro style binden niet.

– Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

Tarieven

– Een samengestelde prijsopgave verplicht de kapper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

– De klant verbindt zich met de kapper de hiervoor afgesproken prijs te betalen. Indien dit niet voor de behandeling besproken is gaat de kapper er vanuit dat onze tarieven de klant bekend zijn. Onze tarieven zijn te vinden op onze website: Prijzen

Annuleren

– De klant dient een afspraak ten minste 24 uur van te voren te annuleren.

– Bij annulering binnen 24 uur kan de kapper aan de klant kosten in rekening brengen.

Aansprakelijkheid

– De kapper garandeert dat de in de kapsalon uitgevoerde behandeling voldoet aan de eisen van vakbekwaamheid. Zij maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen.

– De kapper mag ten aanzien van de verrichten behandeling er vanuit gaan, dat de klant in een goede lichamelijke conditie verkeerd. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de behandeling kunnen beïnvloeden, of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hieronder valt medicijngebruik, allergieën en/of bestraling. Ook het gebruik van Hennapoeder of haarkleuringen met metaalhoudende ingrediënten kunnen het eindresultaat beïnvloeden.

– Is de behandeling niet zoals de klant verwachtte dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper. De klant dient de klacht binnen 1 week na de behandeling kenbaar te maken aan de kapper.

– De klant dient de kapper de mogelijkheid te bieden om de klacht op te lossen, d.m.v. een nieuwe behandeling. De kapper is niet verplicht om de klant geld terug te geven bij ontevredenheid.
Ten alle tijden is het het doel om de klant met een tevreden resultaat te behandelen.

– De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

– Indien u schriftelijk wil reageren op de algemene voorwaarden, mag u mailen naar: info@amrostyle.nl. Wij streven ernaar om binnen 24 uur een reactie te geven.

Interne linkARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering
van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en
de consument.

Interne linkARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een
  behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen
  voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen
  dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs.
  Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden
  verhoogd.
 3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt
  aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na
  te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

Interne linkARTIKEL 4 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden
  beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig
  vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de
  behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s
  verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar
  informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving
  en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake
  geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties
  valt.

Interne linkARTIKEL 5 – Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de
  hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en
  noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de
  overeenkomst nodig heeft.

Interne linkARTIKEL 6 – Betaling

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen
  geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook
  bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven
  bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door
  middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 5
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een
  vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel
  van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden
  gebracht.

Interne linkARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg
  is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan
  wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer
  geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is
  veroorzaakt.

Interne linkARTIKEL 8 – Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken
  of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in
  te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de
  bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal
  eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn,
  tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan
  worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost,
  ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

Interne linkARTIKEL 9 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering
  van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer
  aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
  (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
  indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie
  maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden
  gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is
  de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil
  aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen
  zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer
  dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde
  termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van
  het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement
  wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een
  vergoeding verschuldigd. 6
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is
  bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Interne linkARTIKEL 10 – Nakomingsgarantie

 1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende
  adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee
  maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze
  garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in
  stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door
  ANBOS, ANKO of Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan
  € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het
  meerdere word de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of
  Provoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan
  in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS, ANKO of Provoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat
  ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is
  voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld,
  retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),
  van één van de volgende situaties sprake is:
  – aan het lid is surséance van betaling verleend.
  – het lid is failliet verklaard.
  – de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de
  datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een
  eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of Provoet aannemelijk kan maken dat de
  bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

Interne linkARTIKEL 11 – Wijzigingen
ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in
overleg met de Consumentenbond.

Interne linkARTIKEL 12 – Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele
aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en
consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het
voordeel van de consument zijn.

Interne linkARTIKELl 13 Concurrentiebeding

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden om zowel tijdens zijn dienstverband als gedurende een periode van 1 jaar na beëindiging daarvan direct of indirect of op welke andere wijze dan ook betrokken te zijn bij, of medewerking te verlenen aan, activiteiten welke direct of indirect concurreren met de activiteiten van Amro Style.

Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden gedurende 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van 5 kilometer van de vestigingsplaats van werkgever, tegen vergoeding of om niet, direct of indirect in dienst te treden bij of op enigerlei wijze werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten. Het is de werknemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever verboden gedurende 1 jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, binnen een gebied van 10 kilometer van de vestigingsplaats van werkgever een onderneming op te richten die gelijke of gelijksoortige producten vervaardigt, aanbiedt of verhandelt of die gelijke diensten verleent als werkgever doet, of voor eigen rekening gelijke of gelijksoortige werkzaamheden te verrichten.
Bij schending van het concurrentiebeding verbeurt de werknemer ten gunste van de werkgever, na de mededeling van de werkgever over het bestaan van de overtreding, een directe, zonder ingebrekestelling, opeisbare boete van € 500 per overtreding en tevens € 50 voor elke dag dat de overtreding voortduurt. In plaats van deze boete kan de werkgever ook volledige schadevergoeding vorderen.

Interne linkARTIKEL 14 Auteursrecht en intellectueel eigendom 

De auteursrechten en industriële eigendomsrechten die voortvloeien uit de werkzaamheden en/of uitvindingen van de werknemer, verricht en gedaan tijdens het bestaan van de arbeidsovereenkomst, blijven in eigendom toebehoren aan de werkgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle bescheiden en/of kopieën daarvan die zijn verkregen van de onderneming van de werkgever of diens klanten of cliënten, zijn en blijven eigendom van de werkgever.

Het is de werknemer verboden de hiervoor bedoelde bescheiden zonder schriftelijke toestemming van de werkgever in zijn particulier bezit te houden, te kopiëren of de bescheiden en/of kopieën daarvan aan derden ter inzage te geven.
De werknemer draagt op verzoek van de werkgever of bij het einde arbeidsovereenkomst onverwijld alle bescheiden en kopieën als hiervoor bedoeld over aan de werkgever.